INFORMÁCIE GDPR

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: C.C.S., s.r.o.

Sídlo: Vranovská 75, 080 06 Prešov, SR

IČO: 36 445 711

DIČ: 2020005702

IČ DPH: SK2020005702

Web: www.ccs-po.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 10231/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Kriš

Telefón: 051 7765 606

Mail: ccs@ccssro.sk

Zodpovedná osoba DPO:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Kleban

Telefón: 0907 931 085

Mail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk

Web: www.gpdr-pass.sk

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
  • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
  • pri návšteve www stránky:
   • cookies
  • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
   • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, text správy
 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  • štatistika návštevnosti www stránky
  • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, udelenie súhlasu v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
 1. Doba uchovávania osobných údajov:
  • cookies: 30 dní
  • kontaktný formulár: do vybavenia požiadavky / do odvolania súhlasu
 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 1. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
  • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  • osobné údaje sa neprenášajú
 1. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 1. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a  Zákona 18:
  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
 1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.